Overvåkning og krig

24 juli 2015 ble vi varslet om et mulig terrorangrep i Norge. Bevæpnet politi ble synlig utplassert på sentrale steder. Vi fikk vi ingen opplysninger om det som foregikk under påskudd av at informasjonen kunne bli nyttig for terroristene. Var det et spill for å ”myke opp” det norske folk til å godta generell overvåkning? Mye tyder på det, for i ettertid har PST sagt at de vil overvåke oss på samme måte som USA overvåker sine innbyggere. I tillegg er vi informert om at et flertall i den norske befolkningen er positiv mht overvåkning for å forebygge terror.

På datatilsynets nettsted kan vi lese at PST vil kriminalisere selve tanken på terrorhandling – dvs innføre rene Stasimetoder. Dette er ikke bare utrolig, men noe av det verste vi kan tenke oss, antar jeg. Eller – er det ikke så? Atferd som PST bl.a. vil kriminalisere er tilstedeværelse der det trenes på noe som kan brukes i terrorøyemed. Her kan listen bli lang over steder vi må unngå. I tillegg vil det være forbudt å være i besittelse av ulike typer informasjon og av ting som vi anser som vanlig verktøy, dvs bl.a. gummihansker og avbitertenger. Det foreslås å utvide lagringsplikten iht datalagringsdirektivet til å gjelde bl.a. norske debattsider og det skal åpnes for utvidet kameraovervåkning av private rom og installasjon av spionprogramvare som overvåker kryptert datatrafikk. I brev av 1.11.2011 til Justis og beredskaps-departementet har PST fremmet forslag om dette og bedt om at PST i fremtiden skal kunne unnlate å underrette om skjult tvangsmiddelbruk i saker som aldri er blitt gjenstand for etterforskning!

Samtidig med at dette skjer skjerpes øst-vest konflikten i Europa og vi trekkes inn i en ny krig i midt-østen. For å forstå bakgrunnen for det som nå skjer i bl.a. Irak anbefales å lese det som står om Iraks historie bl.a. på sidene https://snl.no/Iraks_nyere_historie og http://no.wikipedia.org/wiki/Iraks_historie.

Overvåkning av egne borgere og krig iverksettes av maktsyke politikere for å øke egen innflytelse, få økonomisk eller politisk overtak eller tilgang på naturressurser de ellers ikke ville hatt. Den simpleste form for krig er borgerkrig initiert av en fremmed stat vha undergraving, militær og økonomisk støtte til den part i krigen som støtter undergraverens eget politiske og økonomiske system.

Krig løser ingen problemer. I stedet drepes mennesker og dyr. Miljø og materielle verdier ødelegges. Det skapes splittelse, mistro, hat og terror mellom folk av ulik nasjonalitet, etnisk bakgrunn, religiøs eller politisk tilhørighet.

Militærutgiftene globalt er på svimlende 7650 milliarder kroner pluss store ekstrabevilgninger ifm krigen mot terror. I tillegg kommer de enorme kostnadene som følge av krigsskader på mennesker, miljø og materielle verdier.

Konflikter mellom ulike folkegrupper og politiske ideologier kan bare løses gjennom fredelige forhandlinger og menneskelig kontakt. Gandhis kloke ord kan ikke gjentas for ofte: ”Slik som målet er, slik blir virkemiddelet og omvendt. Når virkemiddelet er krig, så blir også krig et mål i seg selv. Krig er ikke veien til fred. Fred er veien.”

Ove Braaten,

Stavanger.

Ove Braaten
Ove Braaten
Stifter av MDG, og blogger på nettstedet ovebraaten.com | Ikke gull, men grønne skoger!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *