Kapitalisme versus grønn økonomi

 

Konklusjoner fra Grønn Tenketank 15. – 17/7 og 20/9 -2016 av Otto Bjelland, Ove Braaten, Knut Vadla og Tor Finn Wersland

1.0 En kort analyse av dagens system.

 1. Grunnleggende kjennetegn ved kapitalismen under nyliberalismens epoke og dens konsekvenser (understreket)
 1. Komplisert, uforutsigbart og uforståelig system som gjør at vanlige folk som ikke forstår systemet kan bli utnyttet av profesjonelle med spesialkunnskaper
 2. Konkurranse og monopoldannelse fører til konkurser, arbeidsledighet og økt arbeidstid og stress for de arbeidstakere som fremdeles har jobb
 3. Konsentrasjon av kapital på stadig færre hender gir økende ulikhet. De superrike kjøper opp jord og naturressurser som fører folk generelt inn i økonomisk avhengighet, arbeidsledighet, fattigdom og sykdom
 4. Systemet fordrer vekst som endrer klimaet og ødelegger jorda vår med forurensing og forgiftning
 5. Systemet er preget av spekulasjon og korrupsjon som gir økonomiske, sykliske kriser, konkurser, kriminalitet og sløsing med knappe ressurser
 6. Finanskapitalen dominerer økonomien, pengene styres for mye i retning av  uproduktiv virksomhet og spekulasjon som i realiteten er en snyltervirksomhet.
 7. Systemet er basert på maksimering av profitt som er et sterkt incentiv for vekst som ødelegger livsgrunnlaget vårt samtidig som det også er et incentiv til å presse lønnstakere til akkord/lavere lønn
 8. Allestedsnærværende, ustoppelig reklame og moter skaper kunstige behov og gir overforbruk og sløsing med ressurser
 9. Kapitalkrevende utstyr, automatisering og robotisering gir makt ensidig til bedriftseierne og medfører stress, fremmedgjøring og helseproblemer for de med arbeid og de som er uten. Økt tilflytting gjør det vanskelig å skaffe arbeid i byene
 10. Bruk av pengemakt for skjult politisk påvirkning/lobbyisme og oppkjøp av media bryter ned demokratiet og folkestyret
 11. Innsnevring av menneskeverdet og menneskerettigheter gjennom motarbeidelse av arbeidertakerorganisasjoner, arbeidsmiljølovgivning osv
 12. Hemmelighold og patentrettigheter legger til rette for superprofitt som øker produktkostnadene og hemmer produktutviklingen
 13. Mesteparten av samfunnets verdiskaping er styrt av en liten økonomisk elite som ofte står i motstrid til fellesskapets interesser
 14. Kapitalismens har et stadig behov for økt uttak av naturressurser og utvidelser av markedsandeler som fører til konflikter og kriger over hele verden
 15. Kapital unndras beskatning. Dette fører til at den arbeidende befolkning som må betale mye mer skatt på arbeid og konsum enn det som strengt att var nødvendig for å opprettholde velferdsstaten.

Basert på denne analysen og i erkjennelse av at det kapitalistiske, nyliberale systemet virker destruktivt på mennesker, dyreliv og natur – ja på selve livsgrunnlaget vårt, er grønn politikks viktigste oppgave å arbeide for et nytt miljø- og menneskevennlig økonomisk system som virker sikrer vår overlevelse på kloden i uoverskuelig fremtid.

Noen tanker om dette er beskrevet nedenfor.

2.0 Et alternativt, grønt økonomisk system

 Hva er kjennetegnene ved et alternativt, grønt økonomisk system? Hva er fordelene med Grønn økonomi? (understreket).

 1. Enkelhet, åpenhet og oversiktlighet motvirker vilkårlig eller feil saksbehandling , motvirker svindel og fremmer tillit
 2. Sjølberging, økonomisk selvstendighet og samarbeid, deling av erfaring og informasjon lokalt, nasjonalt og globalt minsker sårbarheten til enkeltindividene og til lokalsamfunnene. Det fremmer også individuell, lokal og nasjonal selvberging og selvforsyning
 3. Produksjon og prosesser i lukkede kretsløp uten utslipp og med gjenbruk eller gjenvinning av ubrukte materialer som gir produkter med stor holdbarhet stanser forurensning og forgiftning og reduserer uttak av naturressurser
 4. Garantert arbeid med samfunnslønn for alle sikrer inkludering og grunntrygghet samtidig som byråkrati, fattigdom og økonomisk usikkerhet fjernes og det legges til rette for individuell økonomisk uavhengighet og selvstendighet
 5. Økonomisk demokrati og likhet fremmer et mer effektivt samfunn
 6. Delingsøkonomi der fordelen kommer fellesskapet til gode uten at noen sitter på toppen og skummer fløten. Dette minsker behovet for de ting som deles, f. Eks. biler, verktøy, boliger, maskiner osv
 7. Tilrettelegging for oppdeling av gårdsbruk. Gir økning i antallet økologiske bruk og arbeidsplasser i primær- og sekundærnæringene landsbygda /i distriktene og:

Et småskala økologisk jordbruk vil sysselsette langt flere, gi mange et mer meningsfullt liv, gi bedre pleie av jorda enn stordrift kan, øke produktiviteten pr arealenhet, og være langt mer klimavennlig pga lavere energibruk.

 1. Forenkling og sterk reduksjon av lover og forskrifter og nedbygging av offentlig byråkrati reduserer risikoen for lov- og regelverksbrudd, avlaster rettsvesenet og reduserer sterkt kostnadene til justis, rettsvesen, fengsler og politi.
 2. Flytting av statsinstitusjoner fra Oslo til alle de andre fylkene i Norge minsker press i boligmarkedet og vekst i Oslo, fordeler makt jevnt i landet og sikrer flere arbeidsplasser i hele landet
 3. Desentralisering og storsatsning på stedsutvikling, økonomisk og kulturelt gir robuste lokalsamfunn, og mulighet for overføring av arbeidskraft til mer produktiv virksomhet, f. Eks. i primærnæringene
 4. Lokal produksjon av matvarer og forbruksvarer for lokale markeder gir lokale arbeidsplasser, redusert transport, redusert forurensning og stabilisering av klima
 5. Lokal fornybar energi gir mindre sårbarhet for brudd i hovedstrømforsyningen
 6. Offentlig styring av finanser og pengemengde gjennom statlige regionale og lokale banker og forsikringsselskap gir økt økonomisk stabilitet
 7. Sparing og forsvarlig husholdning med naturressurser og realverdier gir redusert forbruk og følgelig også redusert uttak av naturressurser
 8. Forbud mot spekulasjon og korrupsjon gir økt økonomisk stabilitet
 9. Maksimering av nytte for fellesskapet sikrer velferdsstaten
 10. System for å inspirere til enklere livsstil gir bedre helsetilstand i befolkningen redusert kriminalitet, redusert stress og fremmedgjøring og færre psykiske lidelser
 11. Bruk av ny teknologi som ikke går på bekostning av arbeidsplasser, arbeidsmiljø, helse og det ytre miljøet brukes for økt sikkerhet og redusering av arbeidstiden
 12. Forbud mot skjult politisk påvirkning hindrer undergraving av de demokratiske funksjoner ivaretatt av politiske partier, valg og utøvelsen av den makt som skal tilligge Storting, regjering og domstolene
 13. Utvidelse av menneskerettighetene ved grunnlovsfesting av retten til arbeid og at Norges naturressurser tilhører det norske folk
 14. Åpenhet om og deling av ideer, oppfinnelser og resultater av åndsarbeid gir økt mangfold av næringer mer kreativitet, samarbeid og samhold i lokalsamfunnet
 15. Bedriftsdemokratiet er utvidet og det offentlige kan gripe inn i den private styringsretten slik at eierne ikke kan flagge ut, selge eller fusjonere mot de ansattes vilje. Dette kan kompensere fellesskapet for ytelser som bedriften har nytt godt av slik som oppdragelse og utdanning av arbeidskraften, infrastruktur og statsstøtte. Større lokal rådighet over bedriftene vil bremse jakten på profitt
 16. Arbeiderstyrte bedrifter, kooperativer og økosamfunn gir i tillegg til eierstyrte bedrifter et mer mangfoldig og stabilt økonomisk system
 17. Produkter som er sikre i bruk, er ergonomiske med god funksjonalitet, har lang levetid, høy kvalitet og lar seg lett vedlikeholde og reparere av eieren uten bruk av spesialverktøy og spesialkompetanse. Dette medfører redusert behov for reparasjoner eller nye innkjøp og dermed reduksjon av uttak av naturressurser og energibruk i produksjonen.
 18. For reparasjoner av bruksting som må gjøres på steder med spesialkompetanse betales det ikke moms. Dette reduserer forbruket , ressursuttaket og energibruken ved at produktene brukes over lengre tid.
 19. Opphopning av kapital beskattes progressivt og kapitalflukt er umuliggjort. Dette betyr større økonomisk likhet i samfunnet og at alle – også de rikeste – bidrar til opprettholdelse av velferdsstaten.

 

 

 

 

Ove Braaten
Ove Braaten
Stifter av MDG, og blogger på nettstedet ovebraaten.com | Ikke gull, men grønne skoger!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *